ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 24.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: ..Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в поземлен имот № 30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ 1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО/2020 г. за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала,, с прогнозна инсталирана мощност 26 в имоти е № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен.