ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 24.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Закупуване на земеделска техника, изграждане на фотоволтаична система и един брой сондаж за нуждите на животновъден обект- кравеферма” в УПИ VI-74, кв. 14 и УПИ VII-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, общ. Елхово
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 бр. месодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 по плана на с. Елхово, общ. Николаево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и засаждане на десертни лозя в имот № 000100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане къщи за гости с ел. провод в имот № 72165.411.705 по кадастрална карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица