ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 24.03.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 Подробен устройствен план – План за застрояване  за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 MW” в имоти с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Ленд Инвестмънт БГ“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 MW, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4. 
Искането е на разположение от 24.03.2020 г. до 06.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
“Подробен устройствен план – План за застрояване на имот  с идентификатор 67338.76.14 по кадастралната карта на град Сливен, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 50 MW”
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за “Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти  с идентификатори 67338.76.14  по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 14 MW”, на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение от 24.03.202019 г. до 06.04.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.