Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 24.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-06-ОС/ 2017 г. искане да бъде отменено Решение № СЗ-4-ОС/ 2017 г. от 28.02.2017 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение „Създаване на 19,861 дка трайни насаждения от череши в имоти №№ 024014, 024015, 024016 и 024018 в землището на с.Тополчане, общ. Сливен” с възложител Георги  Алексиев, гр.Сливен, общ.Сливен, кв. „Дружба”.