ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 24.02.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Опан в имот № 000116 землището на с. Опан, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Създаване на масиви от трайни насаждения – череши с  площ 320 дка и  система за капково напояване в имоти с №№ 363001, 363002, 363003, 363005, 363006, 363007, 363008, 363009, 363010, 363011, 363012; 364006, ,364011, 364012, 364013, 364014, 364015, 364016, 000110; 361001, 361002, 361003, 361004, 361005, 361006, 361039, 361040, 361008, 361009, 361011; 362001, 362002, 362003, 362004, 362005, 362006, 362007, 362008, 362009, 362010, 362011,362012, 362013, 362014, 362016; 000873; 000872; 000859, 000862; 358007, 358008, 358009, 358011, 358012, 358013, 358014, 358015, 358016, 358018, 358019, 358020, 358021,000216; 359004, 359005, 359006, 359007, 359008, 359009, местностите  „Чираджийската Кория” и „Ташлъка” в землището на гр. Шивачево.