Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 23.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-38-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 075019, местност „Габрова кория“ в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора от „нива“ в „за жилищно строителство“, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 074015, местност „Грамадите“ в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора от „овощна градина“ в „за жилищно строителство“, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
РЕШЕНИЕ № СЗ-40-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Създаване на лешникови насаждения в имоти под аренда в землището на с.Ясеново, общ.Казанлък, закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на продукцията и изграждане на стопанска сграда за съхранение и почистване на готовата продукция, със складови и битови помещения за служителите1 към стопанството в имот № 100006 по плана на гр.Крън, общ.Казанлък”, засягащо защитена зона „Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).