ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 23.10.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-91-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник в имот № 011043 в землището на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-101-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за преработка и съхранение на етерично-маслени култури в УПИ I - 318.328 (идентичен с имот № 000353) по картата на възстановената собстевност на с. Калчево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-102-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционна предложение за "Изпълнение на водовземане от подземни води, чрез изграждане на нов тръбен кладенец за вдоснябдяване на животновъдна ферма в имот № 000373 в землището на с. Маджерито, Общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-10З-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на навес за селскостопанска техника в имот № 000362 в землището на с, Млекарево, общ. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-104-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на 2 броя съществуващи експлоатационни тръбни кладенци(ЕТК - 1 и ЕТК-2), за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди”в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103, Завод 4 землището на гр. Мъглиж
 • РЕШЕНИ Е №СЗ-105-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционна градина -изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в УПИ I -5191, кв. Индустрия по плана на гр. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-106-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец /БТК/ за напояване на тревни площи и паркове в имот УПИ XV, кв. 124, ПИ 68850.515.328 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-107-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 40 крави в УПИ XXII - 419, кв. 52 в с. Асен, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-108-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
  въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на обслужваща сграда в млекопреработвателно - предприятие към съществуваща говедовъдна ферма в У ПИ П-561 по плана на с. Дряново, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5024-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за „Корекция на р. Мараш на участък с дължина 6,4 км при с, Лозенец, от км 16+600 до км 19+000“ в землищата на гр. Стралджа и с. Лозенец, общ. Стралджа