ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 23.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-70-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестидионно предложение за "Проектиране и изграждане на Складова база „Кара Кос” в имот с идентификатор 49494.667.103 в землището на гр. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-71-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на сепарираща инсталация в имот с идентификатор 67338.603.61, промишлена зона гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ЕО/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 058030 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.