ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 23.04.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за производство и преработка на жива риба" в УПИ IV-15, кв. 3 по плана на гр. Нова Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 MPa от гр. Казанлък за газоснабдаване на Казалнъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник"
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от 56.370 дка" в землището на с. Победа, общ. Тунджа.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за оросяване на зелените площи, за измиване на площадките и контейнерите за отпадъци на Тържище за плодове и зеленчуци с. Плодовитово" в имот № 010025 в землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на черешови насаждения със система за капково напояване в имоти с №№ 041015 и 041010 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж