ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 23.02.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Разширяване на производствената дейност чрез монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили в поземлен имот с идентификатор № 68850. 75. 244 гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Монтиране  и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан –бутан в поземлен имот № 002938 землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на магазин за авточасти, игрална зала, офиси, жилища и мотел” в поземлен имот № 045040 от землището на с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ –13 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово в имот № 069011, местност „Хумата” в землището на с. Добрич, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/ 2018 г.  за преценяване  необходимостта  от извършване на екологична  оценка: за  „Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. на общ. Твърдица“.