Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 22.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Рекултивация – части „Хидротехническа” и „Озеленяване” по проект: „Транспорт и депониране на пепелина и гипс от „Ей И Ес 3С-Марица Изток 1“ – с девет етапа на строителство и въвеждане в експлоатация, четвърти и пети етап, депо „Дряново“, В.3. клетка 3” в имоти с № 53134.84.138 и 53134.84.257 по КК на с.Обручище, общ. Гълъбово.