ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 22.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на подземен разпределителен газопровод от тръби стомана и полиетилен висока плътност с налягане на природния газ 1.0 MPa от с. Новоселец, общ. Нова Загора до с. Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор, в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника в поземлен имот (ПИ) № 065309, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води, система за капково напояване на трайни насаждения в имоти с №№ 061003,062066 и изграждане на ограда в имоти №№ 061003, 062066 и 056023” землището на с. Тополчане, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № КОС – 4490– ПКР/2016 г. Процедурата по раздел Ш от Глава шеста „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване/обезвреждане, чрез изгаряне на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ЕК2” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона на гр. Сливен.