ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 22.05.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-52-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 500 броя овце - майки, ремонтно стадо и мандра за производство на мляко и сирене" в имот № 43459.45.20 в землището на с. Лесово, общ. Елхово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-54-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно ппедложение за "Разширение на съществуващо производствено предприятие - изграждане на нов цех за преработка на мляко в имот № 67338.9.6 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-4357-ПРК/2015 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на твърди битови отпадъци и биомаса и оползотворяване на остатъците от изгарянето” в У ПИ 1-1, кв. 502 по плана на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово с възложител ТЕЦ „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово.