ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 22.04.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 30-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Транспорт и депониране на пепелина и гипс от Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1- с девет етапа на строителство и въвеждане в експлоатация, четвърти и пети етап, депо Дряново, ВЗ, клетка 4“ в ПИ с идентификатор 53134.84.138 и 53134.84.257 в землището; на с. Обручище, общ. Гълъбово
РЕШЕНИ Е № СЗ - 31 - ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Преустройство на мозаечен и арматурен цех в склад за съхранение на минерални торове и препарати за растителна защита, с административно битова част в имот с идентификатор 68850.526.1619, кв. Голиш, гр. Стара Загора;