ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 22.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включващ Проект за план за застрояване в обхвата на ПИ №55021.501.62 по КК на гр. Павел баня и Инвестиционен проект за „Хотел Княз Павел - реконструкция, модернизация, пристройка и надстройка на съществуваща сграда - I етап” и „Балнеологичен комплекс към хотел Княз Павел, закрит басейн и пристройка на топла връзка към хотела - II етап” в УПИ III в кв. ЗА по плана на гр. Павел баня, Община Павел баня с възложител „ХОЛИДЕЙ ОН” АД, гр, Бургас
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Модернизация на железопътен участък Оризово-Мйхайлово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в .защитени зони. възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, гр. София