Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 21.10.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на съществуваща дървесна растителност в имот с № 000511 в землището на с. Зайчари, общ. Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) заза  „Засаждане на трайни насаждения – 168,94 дка – орехи в имоти с №№ 001441, 001046, 001044, 001150, 001447, 001372, 001271, 001013, 001005 в землището на с.Средорек, общ.Сливен”, попадащо в границите на защитена зона “Твърдишка планина” с код BG0000211 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)