Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 21.10.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на „Горскостопан- ски план на поземлен имот с № 32915.67.582 в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащ в границите на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код BG0000164.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на техническа сеч в землището на с.Шейново, общ.Казанлък”, попадащо в границите на защитени зони „Централен балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на част от имот № 000004 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък – Южна промишлена зона”, попадащо в границите на  защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Електрическо захранване за имот № 002064 в землището на село Шаново, община Мъглиж”, засягащо в границите на защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192