ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 21.09.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение –  тръбен кладенец ЕТК 3 за водоснабдяванена обект „Завод 4 гр. Мъглиж” в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един нов тръбен кладенец за добив на подземни води, необходими за охлаждане на изпитвателни стендове и поливане на зелени площи и други декоративни растения в проектирания „Учебно-изследователски и производствен център“ (УИПЦ) в имот № 35167.504.7621 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за отглеждане на риба в  поземлен имот № 72824.29.140 в землището на с. Тополяне,  общ. Раднево;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, ТИР паркинг и мотел” в поземлен имот № 53624.34.11 по кадастралната карта на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови.