ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 21.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в имоти с № 102002 и 102003 в землището на с. Блатец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра и елементи на допълващо застрояване, включващи навес за селскостопанска техника и силажна яма” в имот № 000249 в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане (разширение) на производствена база за производство на пиротехнически състави, изделия и изделия със специално предназначение и складови помещения” в имоти № 49494.667.333 и № 49494.667.332, местност „Каракос” землището на гр. Мъглиж.