ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 21.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на семейна животновъдна ферма - до 50 броя щастливи кокошки, до 10 броя свине и до 5 броя крави в имот № 27499.172.59 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на производствено хале за инсталиране на линия за изотермична закалка и отпуск на детайли, изработени от стоманени ленти” в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 40,494 дка в имот № 69660.70.48 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Включване на дейност по оползотворяване на горими отпадъци (RDF - модифицирани горива) за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ с номинална топлинна мощност 5,7 MW към енергиен котел (ЕК) 2 на „Топлофикация-Сливен” ЕАД в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен