ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 21.05.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 30 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в имот с идентификатор 35609.38.352 с. Калчево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 31 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Преработка на отработен филтърен прах от рафинерии за слънчогледово олио" в имот с идентификатор 68850.522.5211 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Николаево за периода 2021-2028 г.”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) напоземлени имоти с идентификатори 67338.99.139 и 67338.99.140, гр. Сливен за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност до 1 MWp”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 05431.16.49 в землището на с. Борилово, общ. Стара Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 05431.16.97 в землището на с. Борилово, общ. Стара Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен и изработване на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 68864.74.5, 68864.74.6 и 68864.74.103 в землището на с. Стара река, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.8.53 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 15 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Раднево за периода 2021-2027 г.”.