ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 21.02.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на ферма за отглеждане на риба в имот № 000399 в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на лозов масив с подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 196,289 дка в масиви с № 001044; 001045; 001046; 001072; 001073; 001074; 001090; 001091; 010013 в землището на с. Капитан Петко Войвода, общ. Тополовград
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Преустройство на кланица в цех за производство на сирене от прясно мляко в УПИ I, кв. 90 по плана на с. Крушаре, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на производствен комплекс за преработка на зърнени храни – био пшеница и слънчоглед в УПИ V, кв. 79 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на обща площ от 261,189 дка, винени сортове в имоти с № № 031005, 010074, 010007, 010069, 010070, 010071, 010052 и 010057 в землището на с. Челник, общ. Тунджа