ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 20.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: 
• Изграждане на инсталация за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури в УПИ IV,  кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора;
• Изграждане на тръбен кладенец - (ТК) в УПИ IV, кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора за вода за противопожарна необходимост на склад за селскостопанска продукция и вода за охлаждане и технологично водоснабдяване на инсталацията за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури;
• Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадните води от дестилацията на етерични масла в УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Заора. 
• Изграждане на водопровод за напояване на земеделски площи с насаждения с етерично маслени растения от УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Загора до поземлен имот № 006001 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и овощна градина в имот № 049004 в землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора.