ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 20.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на подземни богатства - доломити от находище „Питово”, землището на с. Питово, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 10 080 бр. кокошки носачки в УПИ I-42, кв. 48 в с. Любеново, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец - ВП - 1/16” на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново-1”в имот № 101007, землището на с. Трояново, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12– ЕО/2016 г. екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Тополовград“ за периода 2014-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13– ЕО/2016 г.екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Стралджа“ за периода 2017-2020 г.