ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 20.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на зелени площи и храсти в УПИ XIII-1654, кв. 117 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № 030002 и 030005 в землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с обща годишна производителност 380 тона в УПИ XXIII-359, кв. 60 по плана на с. Бял извор и изграждане на промишлена газова инсталация, площадков газопровод и вътрешно газоснабдяване на котелно помещение за нуждите на преприятието в УПИ XXIII-359, кв. 60 и УПИ XXII-360 по плана на с. Бял извор, общ. Опан.