Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 20.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в имоти с №№ 307.164, 052014 в местност „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 
РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къща за гости и елементите на техническата инфраструктура Ел и ВиК парцеларни планове в имот №55021.70.12 в местност „Гереня” в землището на гр.Павел баня, общ. Павел”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2016г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост За инвестиционно предложение (ИП) за “Поддържане проводимостта на корекцията на река Сютлийка с цел почистване на храсти и дървесна растителност, попадащи в землищата на с.Бъдеще, с.Петрово, с.Калояновец, общ.Стара Загора, с.Тополяне, с.Сърнево, с.Коларово, с.Диня, с.Знаменосец, общ.Раднево”