ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 20.05.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Монтаж на хидротурбини за производство на ел. енергия в съществуващи облекчителни шахти – част от водоснабдителната система на В и К – Стара Загора в имоти с № № 68850.508.16 и 68850.508.22 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-34-ПР/2016 г. инвестиционно предложение  Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи, праскови и череши с площ 284 дка и изграждане на два броя сондажи и система за капково напояване в имоти с идентификатори 67338.76.25 и 67338.76.26 в землището на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ -35 -ПР/2016г. инвестиционно предложение  Изграждане на кравеферма за отглеждане до 50 броя крави в имот с № 020007 в землището на с.Веселиново, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-36-ПР/2016 г. инвестиционно предложение  за изграждане на Спасителен център за мечки в имот № 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-37-ПР/2016 г. инвестиционно предложение Изграждане на крайпътен търговски комплекс и сондаж  за противопожарни и технологични нужди в  поземлен имот № 072086, землището на с.Оризово, общ. Братя Даскалови, Автомагистрала „Тракия” км 162+100 дясно.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Нова Загора“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ за периода 2016-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Чирпан“ за периода 2016-2023 г.,