ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 20.02.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на автоклавна инсталация за обезвреждане на болнични инфекциозни отпадъци" в имот № 68850.522.5588 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на лозов масив със система за капково напояване" в землището на с. Главан, общ. Гълъбово в имоти с № № 154001, 154002, 154003, 154004, 154005, 154006, 154008, 154009, 154010, 154011, 154012, 154013, 154014, 154015, 154016, 154017, 154018, 155001, 155002, 155003, 155005, 155006, 155009, 155010, 155011, 155013, 155014, 155015, 155016, 155017, 155018 и 155020