ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 20.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерии за производство и отглеждане по вертикален метод на охлюви”  в поземлен имот № 002181 в землището на  с. Веселиново, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулен обект за преработка на мляко” в УПИ IV-125, кв. 53 по плана на с. Опан, общ. Опан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на един брой тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води за други цели в имот № 68850.523.877 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – П/2017 г.  за инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя:  изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 370013, 370095, 330187, 320001, 320002, 320003, 320004, 350019, 350056, 350057 и 350029  в землището на с. Иречеково, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Разширение на съществуващ хотелски комплекс с допълнителни площадки за изграждане на спортни терени, паркинг и зони за отдих в имоти с № № 010052 и 010033 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа