ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 19.01.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на напоителна система – капково напояване в масиви 106, 107, 085 и 090 в съществуващ лозов масив в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци в имот с идентификатор 67338.601.273 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Монтаж и експлоатация на модулна пречиствателна станция за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от площадката на „Кастамону България” АД в УПИ III, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.