ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 18.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Закупуване и поставяне на преместваеми култивационни съоръжения – полиетиленови и поликарбонатни оранжерии тип „Единичен висок тунел” за отглеждане на плодове, гъби и зеленчуци,  изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване в имоти с № № 022161, 022162 и 022163 в землището на с. Борово, общ. Стара Загора и имоти с № № 68850.133.7, 68850.76.13, 68850.189.18 и 68850.189.19 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и закупуване на специализирани и хладилни превозни средства и селскостопанска техника, нужни за производствената дейност с възложител ЕТ „КМС 67 – Красимир Стоянов“, гр. Тополовград
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ЕО/2016 г. инвестиционно предложение: „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Раднево