ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 18.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 459-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на разширение на Ветропарк „Бяла” - изграждане на 41 броя ветрогенератори с мощност до 102,5 Mw с подстанция“ в землищата на селата Гавраилово, Бяла, Малко Чочовени и Голямо Чочовени, Община Сливен и отвеждащ Електропровод 110 Kv в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, Община Сливен
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 2045-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Отглеждане на трайни насаждения - сливова градина и туя“ в землището на гр. Мъглиж, с възложител „ИВА ГРИЙН“ ЕООД, гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 2126-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци, чрез използването им, като строителни материали, както и като съставки в строителни материали и изделия“ в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора