ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 18.03.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие-мандра и преустройство на съществуващ краварник” в имот е идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие-мандра” в имот с идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - EO/2021 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с, Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с, Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попада част от поземлен имот с идентификатор 653030.34.21 в землището на с. Самуилово, общ, Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на ОУП на общ. Сливен и Подробен устройствен план - длан за застрояване „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 50 мвт” в имоти с идентификатори 67338.75.15 и 67338.75.47 в земшцето на гр. Сливен.