Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 18.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2021 г.  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42, 27111.48.115, 27111.47.189, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48,275 в землището с. Езеро, общ. Нова Загора, област Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на земеделски територии, имот с идентификатор 65810.156.4 в землището на с. Свобода, общ. Чирпан, имот с идентификатор 67154.90.17 в землището на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, имот с идентификатор 27379,21.5 в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора и имот с идентификатор 35153,2.303 в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора в „горска, територия.