ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 18.03.2016 г.

  • РЕШЕН И Е № СЗ - 24 - ПР/2016 инвестиционно предложение Изграждане на център *за опазване на речни видове застрашени от изчезване в имот № 05284.260.910 по кадастралната карта на гр. Болярово, общ. Болярово
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ -25 - ПР/2016 инвестиционно предложение Изграждане на трасе за подземен газопровод с обща дължина 1887,40м, от поземлен имот 67338.103.5 - АГРС на «Булгаргаз» до поземлен имот 67338.91.6 в местността «Сливенски път» по кадастралната карта на гр. Сливен
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 26 - ПР/2016 за инвестиционно предложение Изграждане на напоителна система за селскостопански култури в масиви 58 и 59 в землището на с.Съединение, общ. Братя Даскалови,