Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година виж всички »

Публикувано на 18.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 100 дка трайни насаждения от лавандула в имоти с идентификатори 46615.4.3, 46615.6.30, 46615.6.12 и 46615.3.1 по КККР на с.Малко Кирилово, общ.Елхово, обл.Ямбол и закупуване на земеделска техника - трактор и прикачен инвентар”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” е код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.