ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 18.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлен имот с идентификатор 87374.511,442 гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на производствена и складова база за метални изделия“ в имот № 68850.170.715 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на калкова система за напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 129 дка в поземлени имоти с № № 080009, 080010, 080011, 080012, 080013, 080032, 080034, 080043, 080047 и 080048 в землището на с. Малко Тръново, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 39 дка в поземлени имоти с № 0750459 и № 075050 в землището на с. Малко Тръново, общ, Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 5 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на напоителна система-капково напояване в масиви 106,107,085 и 090 в съществуващ лозов масив в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  за „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 година,, на Община Братя Даскалови.