ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 53 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони зa Подробен устройствен пяан-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58501.57.12, землище на с. Пчела, общ. Елхово за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 35 MWp”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 54 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Нова Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 55 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Стара Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 56 - ЕО /2021 г. да не се извършва eкологична oценка и oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 88 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда е покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5. с. Змейово, общ. Стара Загора.