ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 17.11.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-83-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Изграждане на 3 (три броя) тръбни кладенци за добив на подземни води за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в парковата среда на инвестиционен проект „Паркоустрояване и благоустрояване на  УПИ І спорт, атракции, озеленяване, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-84-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на стадион с две игрища “в поземлен имот № 601 землището на с. Кукорево, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-85-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец(ПЕТК) за добив на подземни води за промишлени цели“в поземлен имот № 000739 по картата на възстановената собственост на гр. Казанлък