Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 17.04.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости” с капацитет 30 обитатели в имот с № 025005 в землището на с. Сакарци, общ.- Тополовград, обл. Хасково
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Учредяване право на строеж за изграждане на надземна мобилна базова станция 3925 в имот 83106.132.560 в землището на* с. Шейново; общ. Казанлък”