ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 17.04.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-42-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на биогаз с инсталирана мощност 150 КВт топлинна мощност в имот № 83051.501.12 в землището на с. Шарково, общ. Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-44-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Пристройка на стационарен блок и дигитален линеен ускорител към съществуваща многопрофилна болница за активно лечение-Медицински комплекс „Св. Иван Рилски“ в имот № 68850.522.9938 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-45-ПР/2015 г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на стадион в имот № 000363 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-46-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на маслодайни култури със силозно и складово стопанство в имот № 011010 в землището на с. Ястребово, общ. Опан.