ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 17.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване за насаждение от маслодайна роза в имоти с № № 011005, 011006, 011007, 011008, 011010, 013004, 013005, 013008, 013009, 013010, 013012, 013015, 003003,003004, 003011, 003009, 003010, 003013 в землището на с. Виден, общ. Павел баня
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация” в УПИ IV, кв. 4 по плана на гр. Чирпан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжения и оборудване за напояване, складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши, кайсии, праскови и ябълки в имоти с № № 020044, 022012, 022013, 026013, 024046 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен