ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 16.05.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Кариера за добив скално-облицовъчни материали – пясъчници от находище „Слави“ в землището на с. Зайчари, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-40-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на биологично насаждение от култивиран шипка със система за капково напояване и закупуване на специализирана земеделска техника”, за поземлен имот 057012, местността „Оришки гробища”, землище с.Пчела , Община Елхово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-41-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Почистване на речните легла за поддържане на проводимостта им при високи води от валежи и снеготопене, предвиждаща разкриване на централната руслова част и пробутване на наносни отложения в посока бреговете с тяхното възстановяване и укрепване, в участък от корекцията на р.Марица с дължина 115 м в землището на с.Зетьово, община Чирпан