ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 16.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан- бутан в съществуваща Петролна база - монтиране на 2 бр. подземни резервоари за пропан- бутан, всеки с обем 200м3 , измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна“ в имот № 68850.523.87 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили” в УПИI, кв. 2, имот № 68850.517.501, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 4 - ЕО/2020 г. за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.76.15, землище на гр. Сливен за ..Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 4 МW”.