ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 16.03.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на винено грозде с капацитет до 75т, производство на вино от винени сортове грозде и закупуване на технологично оборудване и екипировка - монтиране и експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води в УПИ I - 444, IX – 443, кв. 44, с. Иречеково, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в поземлен имот № 001006 в землището на с. Еленино, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „Лагуна”, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма, санитарно битова сграда и складови помещения, в поземлен имот № 020005 землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на МВЕЦ „Загоре“ в имот № 68850.162.1 в землището на гр. Стара Загора.