ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 16.01.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–1–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за пиролиза на отпадни материали съдържащи въглеводороди" в имот № 87374.42.376 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–3–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на специализирана болница за рехабилитация" в УПИ XIII- 1654, кв. 117 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–4–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на краварник за отглеждане на 40 броя крави" в имот № 018001 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–5–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в имот № 086010 в землището  на с. Хрищени, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на мини биоелектроцентрала – 1,5 МВт за производство на биогаз" в имоти III-4, IV-4, V-5 и VI-5, кв. 8 по плана на с. Боздуганово, общ. Раднево
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ПР/2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение: Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки – носачки в с. Енина, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ№ СЗ-8-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на „Автоборса” в имот с идентификатор 49494.35.9 в землището на гр. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–9–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни бозайници - норки" в имот № 000369 в землището  на с. Маджерито, общ. Стара Загора