ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 15.12.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 97 – П/2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-47-ПР/2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 98 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на козеферма с месно направление, собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот № 006012 в землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 99 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на 55 дка интензивна биологична градина от лавандула и 52 дка интензивна биологична градина от маслодайна роза, телена ограда закупуване на селскостопанска техника за извършване на агротехнически мероприятия, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води, поставяне на соларни помпи за кладенците и система за капково напояване” в поземлени имоти с № 138008, № 138023, №  138021, № 138022, № 138030, № 138025, № 138003, № 138014, № 095010, № 095011, № 095012, № 095013, № 095004, № 096005, № 096020, № 096015, № 096021, № 096025, № 095015, №096003, 094003, № 094006, № 094016, № 094005, № 117004, № 116014, № 116003, № 086015, № 086016 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 100 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на склад за временно съхраняване на химически вещества и смеси към Инсталация Механичен цех на Завод 4. Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 101 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване в УПИ VII, кв. 61 по плана на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 102 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на кравеферма за отглеждане на 108 бр. крави в имот № 000009 в землището на с. Васил Левски, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 103 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз, както и продажба на резервни части в имот № 028005 в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 105 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на един брой тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води за нуждите на автомивка в имот № 68850.524.767 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 106 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на тематичен исторически парк и туристически комплекс „Светът на траките“ в имоти с № № 000242, 000273, 000274, 039005, 039017 и 000240 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № КОС– 01 –6426 - ПКР/2016 г. Прекратявам процедурата по глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение:“Създаване на масиви с насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване“ в имот № 000180 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж и в имот № 000212 в землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, с възложителя „Магейа“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сливито, общ. Мъглиж.