ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 15.08.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-63-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на тръбен кладенец /ТК/ за водоснабдяване на автомивка и магазин за промишлени стоки в УПИ I- 3744 кв. 227 в гр. Чирпан
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–64–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на пункт за мляко, гараж и кравеферма в УПИ IX – 41, 280, кв. 23 по плана на с. Преславен, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-65-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за водоснабдяване на  инсталация за изваряване на тревно етерично маслени суровини, предприятие за съхранение , преработка и разфасовка на пчелен мед, обект за производство на парфюмерия и козметика в поземлен имот № 050018,землището на с. Скобелево, общ. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-66-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за производствено водоснабдяване на розоварна в имот № 076001 в землището на с. Търничене, общ. Павел баня