ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 15.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на складова база и административна сграда със собствен водоизточник  в поземлен имот № 011055,землището на с. Загоре, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 38 640 бр. кокошки носачки в имот № 056007 в землището на с. Ново село, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на четири броя (4бр.) тръбни кладенци и система за капково напояване за овощна градина с обща площ 224 дка” в парцели 048003,048011,048012,048013,048014,048031,048032,048040,048051, 048052, 048060 и 048071  в  землището на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево.