Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 15.06.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИЛ) за „Изграждане на стопански постройки за съхранение на растителна продукция и инвентар” в имот № 058013 в землището на с. Ясеново общ. Казанлък, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване начина на трайно ползване на имот с № 016003 с площ 862, 884 дка в землището на село Вълчи извор, община Болярово, м. ’’Скалите”, на имот с № 007003, с площ 604,171 дка в землището на село Голямо Крушево, м. ’’Арамиите”, на имот № 030041, с площ 396,278 дка в землището на село Горска поляна, м.”Велев баир” и имот № 090120, с площ 319, 654 дка в землището на село Горска поляна, местността „Дъвулан”, чрез почистване на имота от драки и храсти и изсичане на дървета, непозволяващи ползването на земеделската земя по предназначение”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 076013, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/2015 г. за преценяване веррятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 081047, м. „Маразливия егрек” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на.жилищни сгради в имот № 076012, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 082006, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628